Historie Skrytína

Zříceninu středověkého hradu připomíná pohled na ruiny sto let staré výstavní vily ústeckého bankéře Ludwiga Heinricha Augusta Wolfruma ve Skrytíně na Děčínsku. Hrady se ale postupně rozpadaly po staletí, zatímco Wolfrumově rezidenci na to stačilo posledních dvacet let. Polorozpadlé obvodové zdivo, kterému dominuje přes dvacet metrů vysoká věž, to není jediná příbuznost skytínské vily s hradní zříceninou. Stejně jako gotické pevnosti, stojí v prudké stráni vysoko nad údolím Labe. Nahoru vede jediná cesta, dlouhá a klikatící se v serpentinách. Skrytín kdysi býval honosnou vilou se statkem a několika chalupami.

Dnes představuje bezútěšné místo symbolizující období divokého kapitalismu v polistopadových letech, kde návštěvníky vítá obrovský nápis na zdi ruiny: „Zákaz vstupu – vaší pomoci stačilo“. Letmý pohled okamžitě prozradí, co tou pomocí autor myslel. Celý areál statku je dokonale rozkradený. Zmizelo všechno, co mělo nějakou cenu. Zůstaly jen holé zdi, které postupně pohlcuje vegetace. Nejsmutnější pohled je na samotnou vilu, neboť neorenesančně zdobená fasáda s romantizující věží stále ještě dokládá, o jak nádhernou stavbu šlo. Nad vchodem dodnes září stylizovaný monogram někdejšího majitele domu L. W. Kdo se ale nenechá hned odradit smutným pohledem, ucítí silnou až mystickou energii tohoto místa. Energii, jejíž zásluhou si Skrytín nachází i přes svou zuboženost řadu obdivovatelů. Detailnější pohled do historických pramenů odhaluje možné vysvětlení. Majiteli Skrytína totiž už po staletí bývaly silné osobnosti, které si udržovaly svou svébytnost „skryti“ před vnějším světem uprostřed divoké a nádherné přírody Českého středohoří.

Popis vily k roku 1892 a 2012

Dvoupodlažní dům s věží, která převyšuje vilu ještě o dvě další podlaží, stojí na samotě v katastru obce Dobkovice. Byla navržená jako letní sídlo na klidném odlehlém místě, které skýtá krásný výhled do labského údolí a dalších částí Českého středohoří. Právě to byl hlavní motiv pro výstavbu nezvykle vysoké věže, aby výhled nerušila vzrostlá vegetace okolních lesů.

Objekt stojí na kamenné podezdívce polozapuštěného suterénu. Fasádu zdobí eklektický styl s převažujícími prvky tehdy velmi moderní neorenesance. Projevuje se zvlášť v podobě zdobných štítů, vyvedení nadokenních říms, krakorců nesoucích ochoz věže i plastické bosáže nároží. Dle dochované plánové dokumentace lze konstatovat, že v v duchu neorenesance se neslo také pojetí interiérů, které kultivovaly sloupy a polosloupy, bosáž stěn, štuková výzdoba i dřevěné prvky jako táflování soklů a zdobné supraporty v podobě antického trojúhelníkového štítu nade dveřmi.

Vnitřní dispozice nabízela velmi luxusní úroveň bydlení. Přízemí skýtalo vstupní salon otevřený do terasy velkým sdruženým oken. Ze salonu bylo možné vstoupit doleva do jídelny ozvláštněné výklenkem s rohovým výhledem prozrazujícím půdorys věže. Vpravo se nacházel obývací salon a ještě za ním menší pánský salonek s výstupem na terasu. Při přímém průchodu vstupním salonem se návštěvník dostal do schodišťové haly, do níž ústily vchody dalších místností jako klavírního pokoje, pokoje pro děvečku, toalet, kuchyně, špajzu a příborníku. Do patra stoupalo velkoryse pojaté trojramenné schodiště. V prvním patře se odehrával intimní život rodiny stavebníka. Nejatraktivnější místnost, dispozicí stejná jako jídelna v přízemí, sloužila coby ložnice pánů domu. Bývala nadstandardně prosvětlená ze dvou stran. Velkorysý prostor s výstupem na balkón zaujímala také ložnice dětí situovaná nad vstupní halou. Sousedila s ní ještě jedna menší dětská ložnice a malý pokojík pro guvernantku. V druhé části domu se nacházel pokoj pro pána domu, hostinský pokoj, garderobiéra, koupelna a záchody.

Do dalších pater domu bylo možné vystoupat už jen bočním schodištěm, které bylo přes podkroví spojeno s věží. Ve věži nabízela první výhled už velká kruhová okna v úrovni podkrovního patra. Výš pak stoupalo točité „vřetenové“ schodiště vrcholící v nejvyšším podlaží, kde dovolovaly prostupy vyjít na balkony visuté na krakorcích do všech světových stran. Tak si mohl návštěvník užít kruhový výhled do okolí. Vila byla zcela podsklepena, suterén skrýval technické prostory jako sklad uhlí, prádelnu, žehlírnu a mandlovnu, skladovací prostory.

Oproti situaci zachycené na dobových výkresech vypadá současnost diametrálně odlišně. Dům nemá střechu, ani stropy. Zbytky krovů zůstaly jen na vysoké věži, kde by se zlodějům problematicky kradly. Místo schodiště už dávno zeje jen díra do nebes, zmizely pískovcové stupně i ozdobné litinové zábradlí. Jako poslední pozůstatek krásné výzdoby dožívají ve stěnách štukem ozdobené niky, které sloužily buď jako sedáky, nebo v nich stály antické sochy. Pod vrstvou suti hustě prorostlé kopřivami a pod zborcenými a ohořelými trámy, možná hnijí zbytky luxusních parket a trosky kazetového stropu.

Po horolezeckém výstupu o patro výš je možné na chodbě zahlédnou broušené teraco, jak vykukuje zpod suti. Tvořilo praktickou a přitom vzhlednou podlahu. Stejně jako na výkrese i ve skutečnosti zaujme bohatě prosvětlená rohová ložnice pod věží se zajímavým výklenkem. Trosky malého dřevěného schodiště ukazují vstup na půdu, tudy musel projít každý, kdo chtěl vystoupat na věž za nádherným výhledem do labského údolí. Po pádu střechy ale zůstala věž odříznutá.

Sklepní prostory ještě dnes ohromí krásně prosvětlenými místnostmi, zásluhou zasazení stavby do svahu ční totiž ze tří stran nad úroveň terénu. Suterén od obytných pater na fasádě odlišuje použitý materiál. Je vystavěn z kamenů, stěny ze znělce a nároží z pískovcových bloků. Také ostění oken a dveří je pískovcové, i to už zloději z částí vybourali. Ve sklepě jako zázrakem přežila prakticky neporušená historická lednice, tedy vykachlíkována místnůstka s tlustými, dobře izolovanými dveřmi s mohutnou pákou na zavírání. Najdeme zde také pozůstatky horkovzdušného vytápění. Zbytky kotle a systém šachet rozvedených po celém domě. Ke kotli pak vede pod celým domem malý tunel pro sání vzduchu, který vyvěrá na zadní zahradě.

Stavebník a jeho stavitel

Jako stavebníka vily historická projektové dokumentace uvádí Rudolfa Richtera – továrníka z Prahy. O této osobně se bohužel nepodařilo zjistit nic bližšího, jednak je na vině příliš obvyklé příjmení dotyčného, a pak jeho příslušnost k hlavnímu městu, kde se šance ztotožnit Richtera mezi tisíci dalšími ještě snižují. V každém případě muselo jít o velmi zámožného podnikatele, když si dovolil vystavět takové sídlo. Navíc toto sídlo využíval výhradně jako letní byt pro sebe a svou rodinu. Zajímavě zní klasifikace stavebník typu, dům není popisován jako vila, ale doslova coby zámek, což naznačuje niterní vztah k nemovitosti. O stavebníkovi nám plány ještě prozrazují, že stavěl vilu v době, kdy měl ještě nedospělé děti, které vyžadovaly přítomnost guvernantky. Chybí ale jakékoli vodítko k důležitému údaji, a to k vazbě Rudolfa Richtera na Skrytín. Můžeme odhadovat, že ze severních Čech pocházel, Skrytín už znal dříve a teprve později se odstěhoval do Prahy. Je evidentní, že šlo o osobní vazbu mezi stavebníkem a Skrytínem, neboť vyprchala s jeho úmrtím roku 1914, kdy dědicové zámek okamžitě prodali.  

„Letní zámek“ (Sommerschloss) vystavěl pro pražského továrníka známý děčínský stavitel a architekt Carl Mayer. Vynikal jako autor romantické architektury. Výrazné vyhlídkové věže coby oblíbený atribut sídel novodobé „průmyslové aristokracie“, zdá se, byly jeho specialitou. Jeho jméno najdeme například pod plány pojetím příbuzné stavby v Labské ulici č. p. 341. Tu si nechal vystavět majitel děčínské továrny na knoflíky Carl Franze.

Skrytín a jeho majitelé

Skrytín (německy Skritin) má dlouhou a zajímavou historii. V roce 1879 ji ve své rozsáhlé vlastivědné práci o labském údolí v německy mluvících oblastech Čech rozkryl děčínský vlastivědec Franz Focke. V historických písemných pramenech narážel opakovaně na slovansky psanou formu pojmenování místa jako Skrzytin nebo Skrytin. Z toho logicky vydedukoval, že místopisný název pochází ze slovanského slova skrýt, což podporuje Skrytín také svou odlehlostí a skrytostí. Skrytín měl podle pověsti vzniknout hluboko v  předkolonizačních dobách jako staroslovanská vesnice čítající sedm domů. Vesnice se ale v 16. století proměnila ve svobodný statek, který sjednotil všech sedm hospodářství do jednoho majetkového celku. Tím si Skrytín vysloužil výjimečné postavení. Majitel svobodného statku, tzv. svobodník, byl totiž právně na úrovni panství. Nebyl povinován běžnou robotou, finančními odvody, ani většinou dalších závazků jako běžný nevolník. Mohl také svobodně nakládat se svým majetkem, prodávat ho bez svolení vrchnosti. Takto privilegovaných statků bývalo pomálu.

 Je pravděpodobné, že se svobodník rekrutoval z původních obyvatel vesnice, jako majitel jedné ze sedmi zmiňovaných usedlostí. Postupně pak jednotlivé grunty sjednocoval, přičemž si uhájil své postavení svobodného. To, jak závidění hodné postavení to bylo, dokazuje, že se o jeho minimálních povinnostech vůči vrchnosti dochovala po staletí tradovaná lidová pověst. Podle ní měl majitel svobodného statku Skrytín v čase války poskytnou vrchnosti vůz s koněm a ještě koně navíc, a majitel svobodného statku „zur Hardte“ (Hortau-Lesná – na protějším břehu Labe naproti Dobkovicím) koně, vůz a vozku. Měl platit jen nepatrné nájemné, a na rozdíl od nevolníků, kteří robotovali většinu dní v roce, musel vykonávat pouze jednu starou státní robotu, a totiž nahánět zvěř či pokládat lovecké sítě (Jagtnetze) tak často, jak bylo v jeho oblasti loveno. To také dokládá historický záznam v pozemkovém registru uložený v děčínském zámeckém archivu: „Hans Klepsch, svobodný sedlák, chodí jen sám na lov zajíců, od další roboty je osvobozen.“ Po vynalezení a zdokonalení střelných zbraní se stal lov se sítěmi překonaný a skytínský sedlák, jako svobodník, byl tohoto závazku zproštěn, a další jinou robotu neobdržel.

Jiná pověst, vztahující se ke Skrytínu, rozkrývá původ německého názvu Reichberg, kterým byl nazýván vrch (396 m. n. m.), na němž Skrytín leží, a na přelomu a ve 20. století se také prosazovat jako německojazyčná varianta pro samotný Skrytín. Obyvatelům svobodného statku Skrytín se totiž podle této pověsti jednu dobu říkalo přezdívkou „Reichbauer“, tedy bohatý sedlák. Jméno mělo vzniknout v době, kdy se jednomu z majitelů statku finančně velmi dařilo a těšil se z velkého blahobytu. Přezdívka se přenesla i na pozdější držitele gruntu. Pozemková kniha zaznamenává od roku 1624 několik majitelů Skrytína skutečným jménem, první je již zmiňovaná rodina Klepschova či Klopschova, pak rodina Stolle, která tento majetek převedla v druhé polovině 19. století na rodinu Frauenlob. Od ní kolem roku 1890 koupil bývalý svobodný statek pražský továrník Rudolf Richter. Že si byl svébytné tradice Skrytína vědom, dokládá nejen pojmenování vily coby „zámku“, ale také odkaz na právní postavení zakoupeného pozemku „auf Gut Skritin“ (na majetku či statku Skrytín), což zřejmě vychází z německého pojmenování pro svobodný statek „Freisassengut“.  

Za nejvýznamnějšího novodobého „pána“ Skytína můžeme bez váhání prohlásit Ludwiga Wolfruma, který koupil 22 let starý zámek od Richterových dědiců roku 1914, aby si zde zřídil letní sídlo. Kouzlu tohoto místa evidentně zcela propadl, což výmluvně dokládá fakt, že si nechal na vrcholu Reichbergu sotva sto metrů od zámku postavit hrobku, v níž roku 1935 spočinuly jeho ostatky.

Ludwig Wolfrum patřil k přednímu ústeckému průmyslnickému rodu, který se výrazně zapsal do historie města.  Zakladatelem klanu byl Carl Georg Wolfrum, barvíř textilu (nar. 1813 v Hofu v Bavorsku). Ten se nejdříve usadil v Meeranu v Sasku, kde se oženil a zřídil si vlastní barvírnu. Ovšem v Sasku byl pod velkým tlakem konkurence, navíc velká část zakázek místních barvířů byla určená pro české odběratele. Proto se rozhodl přesídlit do Čech, kde se průmysl teprve pomalu rozvíjel, takže se nemusel tolik bát konkurence, navíc se výrobou pro české klienty v Čechách zbavil nutnosti placení cla. V neposlední řadě mezi plusy patřil také fakt, že v Ústí, které si vytipoval coby vhodnou lokalitu, se mluvilo německy. Poprvé se v Ústí nad Labem zjevil roku 1843, kdy se seznámil s několika místními a zakoupil dům ve Velké Hradební. Tam záhy rozjel výrobu svého prvního podniku s obchodním názvem „C. Wolfrum“. Obchod se mu dobře rozvíjel, neboť látky se tehdy dovážely převážně z Anglie nebo ze Saska a v rakouském soustátí se ještě tolik nevyráběly. Carl Georg Wolfrum se stal gründerem průmyslové revoluce v Ústí nad Labem. Jako první roku 1852 uvedl na území města do provozu parní stroj. Kromě obchodní sféry vynikl i v záležitostech společenského a politického života. Stal se velmi aktivním členem městské rady a roku 1861 byl zvolen za Ústí nad Labem a Teplice do říšské rady jako poslanec.

Zároveň měl velkou rodinu, se svou ženou Emilií přivedli na svět devět potomků, z toho čtyři chlapce – pokračovatele rodinného podniku. Dva nejstarší, Carl a Otto, se už v roce 1869 stali spolumajiteli textilky. Nejmladším z nich byl Ludwig Wolfrum, celým jménem Ludwig Heinrich August Wolfrum. Byl už rodilým Ústečanem, přišel na svět v domě s továrnou ve Velké Hradební 8. října 1848. Učil se obchodníkem, bohaté zkušenosti získával za svých studijních pobytů v Augsburgu, v Le Havre i v Moskvě. Jako starší bratři se zapojil do otcova obchodu s textilem, ale dalším podílníkem rodinné firmy se již stát nemohl. Našel si svou cestu k profesnímu úspěchu. Když roku 1872 otevřela  zastoupení v Ústí nad Labem první akciová banka Teplická banka (Teplitze Bank), stal se ředitelem této filiálky. Když se roku 1877 rozpadla, převzal ji a vedl jako privátní banku – samostatnou komanditní společnost „Bankovní a směnárenský obchod L. Wolfrum a Co.“  (Bank – und Wechselgeschäft  L. Wolfrum a Co.). Bankovní dům sídlil v ulici U Nádraží č. p. 782. Finanční ústav „L. Wolfrum a Co.“ se brzy počítal mezi přední soukromé banky monarchie. Měl lví podíl na obchodním rozmachu Ústí, neboť takřka všem místním průmyslovým podnikům poskytoval půjčky a finanční poradenství. Například roku 1901 půjčil 700 tisíc rakouských korun i firmě Georg Schicht, působil v její správní radě. Roku 1913 financoval Rourový průmysl Austria svého synovce Carla Hermanna Wolfruma. Mimo domácí oblast byla banka činná při budování Železářského průmyslu Rakouska (Eisenidustrie Österreichs) a úzce propojena s Pražskou železářskou společností (Prager Eisenindustrie-Gesellschaft) a všemi od ní založenými podniky. Samozřejmě ne vždy jeho půjčky vedly k rozkvětu podniků. Ani s penězi od bankovního domu L. Wolfrum a Co. nezvládl podnikatel Alfred Spahn z Neštěmic udržet v době hospodářské krize svou významnou strojírnu Bří. Commischau, zkracoval, spáchal sebevraždu a ztrátu pak nesl bankéř, který získal zpět jen tolik, kolik vynesl prodej Spahnova majetku – luxusní vily a samotné továrny.

Stejně jako otec, Ludwig Wolfrum svou energii nevkládal jen do podnikání. Ale na rozdíl od otce se nerealizoval ve vrcholné politice. Nejvyšší politickou funkci zastával jako radní města a byl pak jmenován čestným radním. Jeho zásluhám na rozvoji města se dostalo ještě další pocty, když se tvář Ludwiga Wolfruma objevila na velkolepé fresce nejvýznamnějších obyvatel města v koncertním sále ústecké knihovny dostavěné roku 1912. Mezi nositeli příjmení Wolfrum vynikal Ludwig ve filantropii. Po matce ze Saska zdědil protestantskou víru a jako kurátor evangelické církve v Ústí měl velké zásluhy na podpoře místní protestné školy a církve. Stal se předním donátorem výstavby evangelického kostela Apoštola Pavla v Bratislavské ulici dokončeného roku 1906. Za peníze L. Wolfruma koupila církev oltář. Oslavný článek publikovaný v ústecké ročence k roku 1929 u příležitosti jeho 80. narozenin vyzdvihuje zvlášť jeho dar rodnému městu v podobě monumentální Labské kašny, odhalené roku 1911 na dnešním Lidickém náměstí. Svým uměleckým provedením znázorňovala základní kameny rozvoje města – hornictví, labskou plavbu, průmysl a obchod. Kašnu korunovalo alegorické sousoší Labe a Bíliny. Ústečanům měla připomínat význam jejich města. Kašnu bohužel roku 1939 zničili nacisté. Mezi mecenášské skutky Ludwiga Wolfruma je možné zařadit i jeho stálou podporu významného ústeckého malíře Ernsta Gustava Doerela, kterému dával hojně zakázek. Bankéř také založil nadaci pro finanční pomoc studující mládeži.

Společně se svou ženou Marií Charlote Amalií (1856-1925), která nesla dívčí jméno Eckelmann a byla potomkem dalšího významného ústeckého průmyslnického roku (Likérka bratří Eckelmannů v Krásném Březně, Pivovar Krásné Březno a Velké Březno aj.), podporovali následováníhodným způsobem různé dobročinné podniky ve městě. Bydleli ve vile č. p. 1344/2 na rohu dnešní Churchillovy a Stroupežnického ulice, kterou si nechali postavit roku 1888 od význačné vídeňské architektonické kanceláře Miksch a Niedzielski. Jejich luxusní dům byl vyhlášený jako útočiště všech potřebných a pomoci hledajících. Především Marie měla pověst tiché a porozumění plné dobrodějky. Zemřela roku 1925 po padesátiletém manželství, které bohužel zůstalo nenaplněno potomky. Narodil se jim sice syn, ale den po porodu zemřel. „Ludwig Wolfrum byl můj prastrýc a já nesu jeho zásluhou jako své druhé jméno právě Ludwig a jsem na to hrdý. Nebylo jim bohužel přáno mít vlastní děti. Tak věnovali celou lásku všem dětem v široké rodině. K Vánocům darovali každému členu rodiny knihu, kterou teta osobně vybírala,“ vzpomínal před nedávnem na své příbuzné Carlhans Wolfrum, který žije od konce druhé světové války v Německu. U Ludwiga a Marie našly vřelé přijetí i děti četných sousedů i dětí cizí. Ludwig se stal například poručníkem dětí zemřelého Gustava Eckelmanna, manželčina příbuzného. Chuť do filantropie manželům Wolfumovým nezkazila ani některá zklamání ze strany těch, jimž poskytli svou pomoc. Některé případy naznačuje ve svých nevydaných poznámkách k významným obyvatelům města ústecký vlastivědec Alexander Marian a jmenuje například právě vdovu po Gustavu Eckelmannovi či průmyslníky Schichtovi.     

Také obec Roztoky, poblíž které Ludwig se svou manželkou trávil od roku 1914 každé léto, pocítila mecenášství ústeckého bankéře. V okolí svého letního sídla ve Skrytíně nechal zpřístupnit turistické trasy a zasloužil se také o zázemí pro turisty a jejich dopravu do oblasti. Fotografie, které zachycují manžele Wolfrumovi ve Skrytíně, působí idylicky. Jistě mnohé z pohodové atmosféry vyprchalo, když musel Ludwig Wolfrum posledních deset let svého života trávit chvíle na svém oblíbeném sídle bez životní družky. Zemřel v požehnaném věku 87 let 4. května 1935. Jeho poslední cesta na vrch Reichbergu se konala 7. května. Hrobka, v níž spočinul, svým naturalistickým pojetím splývala s okolní přírodou. Byla opatřená prostým náhrobním kamenem. Dnes je bohužel poničena a kvůli vykradačům hrobů zalita betonovou deskou. Potomci Wolfrumů po odsunu žijí převážně v Německu. Nejblíže k majiteli Skrytína měl Carlhans Wolfrum, jemuž byl Ludwig kmotrem. (adresa: Ackerstrasse 25, 51519 Odenthal-Glöbusch, email: c.wolfrum@gmx.de)   

V majetku rodiny Wolfrumů zůstal objekt až do roku 1945. Dědicem se stal Carl Hermann Wolfrum, synovec Ludwiga. Majetek spravoval jeho zeť Otto Körling, který přímo  na Skrytíně přebýval. Po konfiskaci německého majetku byla vila s přilehlými objekty nejdříve využívána jako zemědělská usedlost. Pozdější majitel, Státní statek Zvoleněves, ale využil potenciál romantického areálu tak, jako jeho dva předešlí majitelé Richter a Wolfrum. Provozoval zámeček s hospodářskými budovami jako rekreační středisko. V roce 1974 vyrostl na okolních svazích pionýrský tábor složený ze 30 dřevěných chatek a dalších deseti objektů. V návaznosti na to vznikla dvě hřiště a dokonce malé koupaliště. Od roku 1975 se majitelem areálu stal národní podnik Konstruktiva Praha, který Skrytín využíval pro podnikovou rekreaci a jako školící středisko.

Po roce 1989 ale nebyla Konstruktiva schopna dál rozsáhlou nemovitost financovat a prodala ji. Roku 1993 koupil Skrytín jeden pražský podnikatel, kterého nezajímala výjimečná atmosféra tohoto místa. Wolfrumovo dědictví pro něj bylo jen prostředkem k bezohlednému zbohatnutí na hranici zákona. Dva měsíce po převodu majetkových práv nemovitost zastavil bance za nadhodnocenou částku 69 miliónů korun, kterou nikdy nesplatil. Ani majitel ani banka se pak o stavby zatížené zástavním právem nestaraly, a ty začaly chátrat. Toho využili nenechavci ze širokého okolí, vnikli do špatně zabezpečených objektů a rozebírali je. „Prostě tam nastoupila parta Ukrajinců s motorovými pilami a rozřezávala chatky na stavební dřevo. To bylo každou chvilku,“ vzpomíná jeden ze Skrytínských chalupářů. Někteří z místních prý mají vybavené celé domácnosti z pozůstatků rekreačního střediska. Z vily někdo kompletně ukradl střešní krytinu, následkem toho se v roce 1997 zřítil promáčený krov a strhl s sebou stropy. K dovršení zkázy založily děti v troskách požár. Děčínský stavební úřad nezmohl s majitelem nic. Případ dokonce prošetřovala policie. Areál sloužil jako skládka odpadků. Ruiny se staly oblíbenými kulisami her paintballových bojovníků. V roce 2003 šel Skrytín do dražby, přes 64 tisíc metrů čtverečních pozemků a osm stavebních objektů mělo vyvolávací cenu pouhých 180 tisíc korun. Dražební vyhláška konstatovala, že všechny dražené objekty jsou v tak ubohém stavu, že jsou nevyužitelné a určené k demolici. Na nového majitele musel Skrytín čekat až do roku 2011, kdy areál získal úspěšný ústecký podnikatel a významný filantrop Martin Hausenblas. Jeho vize počítá s tím, čemu už málokdo věřil, že Skrytín přestane být místem duchů a vrátí se tam život. Stále zůstává na co navazovat, když třeba ne na trosky „letního zámku“, tak přinejmenším na silného genia loci, kterého spoluvytvářeli hrdí svobodníci a po nich novodobí rytíři jako Rudolf Richter a především Ludwig Wolfrum. Na genia loci, který promluvil ústy šamanky Dany při její obhlídce ruin Wolfrumova letního sídla. „Nechť je paměť tohoto místa zachována!“

Pohlednice Skrytína kolem roku 1900 v dobách Rudolfa Richtera. (sbírka Petra Jozy)
Vila Skrytín roku 1911 v dobách Rudolfa Richtera. (Sbírka Petra Jozy)
Skrytín kolem roku 1920
Manželé Wolfrumovi na zahradě vily. Zahradní nábytek dokládá shodu místa pořízení obou snímků. (Sbírka Petra Jozy a Aleše Brožka)
Přemalovaná fotografie rodiny Wolfrumů pořízená roku 1868 v Ústí nad Labem. Zakladatel klanu Carl Georg Wolfrum sedí druhý zprava, dvacetiletý syn Ludwig stojí třetí zleva. (Sbírka Muzea města Ústí nad Labem)
Rodný dům Ludwiga Wolfruma v Ústí nad Labem. Za domem stála továrna. Objekt se nacházel ve Velké Hradební zhruba v místě dnešního krajského úřadu. (archiv Aleše Brožka)
Freska oslavující význačné Ústečany v bývalé městské knihovně z roku 1912. Ludwig Wolfrum stojí třetí zprava od busty mocnáře. Je vidět jen hlava. (foto Archiv města Ústí nad Labem)

Roztoky a stříbrné doly

Skrytín sice spadá pod obec Dobkovice (okres Děčín), územně má však blíž k obci Roztoky u Povrlů (německy Rongstock), které už leží v okrese Ústí nad Labem. „Roztocké údolí bohaté na ovocné stromy nás zavede na Reichenberg (chyba správně má být Reichberg neboli novodobá německá varianta pro Skrytín – pozn. autora) se skvostně položeno vilou,“ tak popisuje cestu do Skrytína průvodce labským údolím z roku 1919. Franz Focke ve své vlastivědě z roku 1879 píše o „Skrytínu nad Roztoky“. V Roztokách také bydlela v 19. století rodina Klepschova, což byly zřejmě potomci bývalých majitelů Skrytína. Průvodce po labském údolí od E. V. Dietricha z roku 1839 vyzdvihuje jako jednu z roztockých pozoruhodností právě krásné zahrady pana Klepsche.

Čím ale Roztoky především vynikaly, to byla těžba stříbra. V takzvaném Sedmihoří (Siebenberge), souboru vrchů mezi Borkem a Choraticemi, který dostal své jméno kvůli podobnosti se Sedmihořím v Porýní, se kutaly stříbrné rudy už od středověku. Historii dolů z poznámek různých vlastivědců sepsala roku 1931 majitelka jedné ze škol Elfride Hruschka z Roztok, která se rozhodla učinit z historie místní těžby turistickou atrakci. Její popis se dochoval ve strojopisu v ústeckém archivu.

Starší vlastivědci, jako mnohokrát citovaný Focke, kladou počátky těžby už k roku 1203, kdy řád Johanitů se sídlem v Praze měl provozovat těžbu v Roztokách horníky přivezenými z města Goslar, mladší to zpochybnili a počátek spojují až s rokem 1515, kdy získaly Roztoky do svého panství saští Salhausenové. Nejstarší písemný doklad o stříbře z Roztok našel vlastivědec Karl Jahne v jednom ústeckém testamentu z roku 1527, jehož autor odkazuje své ženě, synovi a vnukovi podíl ze stříbrných dolů v Jáchymově, v saském Annabergu a Roztokách. Další záznam prokazuje, že v druhé polovině 16. století věnoval Günter z Bynova jedné ústecké měšťance 8 hřiven stříbra vytěženého z roztocké štoly Sv. Kryštofa. V roce 1580 celková roční těžba vynesla přes 192 hřiven, tj. přes 48 kg stříbra.

Za třicetileté války byla těžba zastavena a obnovení se dočkala až v 18. století v rámci důlního podnikání děčínského hraběte Jana Josefa Thuna. Tehdy se při rozšiřování štol narazilo na nové žíly. Z prvního vytěženého stříbra nechal Thun zhotovit stříbrný servis, který se však nedochoval, neboť ho museli pánové Děčína použít roku 1810 na zaplacení válečné kontribuce Francouzům. Ale zpočátku nadějná těžba se brzy přestala vyplácet, hrabě Thun zastavil důlní činnost v Roztokách roku 1773. Jeho syn Ladislav se pokusil o čtyři roky později štoly znovu otevřít, našel sice další nové žíly, ale ve výsledku prodělal vynaložené investice a důl roku 1797 opět zavřel. Ještě 12 let nechal majitel udržovat šachty, aby se nezavalily, v naději na pokračování těžby. Od té doby byly ponechány svému osudu a postupně mizely pod závaly. Poslední stříbrnou horečku zažily Roztoky roku 1853, kdy místní farář Karel Wettengel pobláznil obyvatele vsi a inicioval založení těžařstva složeného ze 32 lidí z Roztok a blízkého okolí. Každý člen musel složit určitý kapitál. Těžařstvo odkrylo několik starých šachet, zejména šachtu Boží požehnání (Segen Gottes Stollen), kterou horníci prodloužili a rozšířili. Vyrazili také několik nových štol o celkové délce 227 metrů. Narazili sice na několik nových žil s rudou se slibným obsahem drahých kovů (0,125% stříbra a 39,9% olova), ale návratnost investic zůstávala v nedohlednu. Po třech letech těžby se nespokojené těžařstvo rozpadlo. To byl definitivní konec těžby stříbra v Roztokách, nepočítáme-li drobný pokus z roku 1888. Roku 1905 zakoupil důlní díla spekulant Josef Schmidt – Pschenitschka z Teplic, který neměl zájem těžit, ale doufal ve zhodnocení investice před dalším prodejem.

Většina opuštěných štol se brzy sama zavřela pod závaly. Zůstaly jen vzpomínky na těžbu stříbra, které se staly místní pozoruhodností. Průvodce po labském údolí z roku 1919 upozorňoval, že zůstávají ještě dvě školy k vidění v místní části Köhlengraben (správně má být Köhlergrunde neboli Köhlerův statek), kde právě ležela i nejdelší škola Božího požehnání. Na konci dvacátých let ji získala do nájmu místní obyvatelka Elfriede Hruschka, která z ní roku 1931 učinila přístupnou turistickou atrakci. Vyčistila 260 metrů dlouhou školu i s jejími šesti odbočkami.

Návštěvníkům za mírný poplatek ukazovala těžkou práci horníků, staré těžařské nástroje a ukázky místních hornin, včetně vzácného hlubinného čediče essexitu, který se jinak nachází výhradně ve Španělsku, Norsku a Itálii. Zároveň Elfriede Hruschka po průzkumu terénu a historických důlních map poukazovala na existenci ještě dalších 22 zavalených škol na území Roztok. Tvrdila, že do některých z nich nevstoupila lidská noha od třicetileté války. Provozovatelce důlního muzea se podařilo propagovat svou atrakci i v tisku. Významný časopis Arbeite Illustrierte Zeitung vydávaný v Německu publikoval roku 1931 dokonce fotografii vchodu do štoly. Bohužel nemělo muzeum dlouhého trvání, zaniklo zřejmě záhy kvůli hospodářské krizi. Bez údržby zanedlouho zmizel pod závalem i vchod do poslední přístupné štoly připomínající těžbu stříbra v Roztokách.

Hlavičkový papír hornického muzea v Roztokách z roku 1931. (Archiv města Ústí nad Labem)

Použité prameny a literatura

Archiv města Ústí nad Labem, Pozůstalost F. J. Umlaufra, korespondence přišlá, Elfriede Hruschka.

Archiv města Ústí nad Labem, Pozůstalost Adolfa Kirschnera, Gedenkbuch 1914 – 1915, Lieder und Dichtungen der Deutschböhmen entquellen der Volksstelle im Weltkrieg 1914 – 1915.

Státní oblastní archiv Litoměřice, Státní okresní archiv Děčín, plánová dokumentace, plány č. p. 40 Skrytín.

Carlmax WOLFRUM, Zum 100jährigen Bestand der Firma C. Wolfrum, mechanisme Weberei, Färberei und Apperetur in Aussig, in: Beiträge zur Heimatkunde des Elbetales, r. 5, sešit 1, Ústí nad Labem 1943.

Eduard Wagner,  Österreich-Böhmen. Das Elbetal von Leitmeritz bis Herrnskretschen, Karlovy Vary 1919.

  1. V. Dietrich, Das Elbetal von Leitmeritz in Böhmen bis Meissen in Sachsen, Praha, Litoměřice a Teplice 1839.

Heimatunde des Elbegaues Tetschen, Děčín 1922

Franz Focke, Aus dem Ältesten Geschichtsgebiete Deutsch-Böhmens, Eine geschichtliche Durchfoschung des Elbe – und Eulau – Thales sammt Umgebung (an der sächsiche Gränze) von frühesten Zeit bis in die Gegenwart, díly I –  III., Warnsdorf 1879.

Franz Josef Umlauft, Geschichte der deutschen Stadt Aussig, Bayreuth 1960

1929 Jahrbuch und Kalender für Aussig, r. 5, Ústí nad Labem 1928

Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes, r. 15, Ústí nad Labem 1935

Aleš BROŽEK, Osudy domů a obyvatel Churchillovy ulice v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2008.

Petr JOZA, Konec zámku Skrytín u Dobkovic, in: Děčínské vlastivědné zprávy, č. 4/1998, Děčín 1998.

Martin KRSEK, Vilu bankéře zničila záruka bance, MF DNES – Severní Čechy, 2006.

David RYŠÁNEK, Zámeček Skrytín, www.zamecek-skrytin.webnode.cz.

Martin KRSEK, Matěj PÁRAL, Jan VACA, Architektura severu Čech, www.Ústí-Aussig.net.

Obrazová příloha

Novodobé fotografie: Martin Krsek, Jan Vaca

Historické pohlednice a fotografie: sbírky Aleše Brožka, Petra Jozy, Davida Ryšánka, Kronika obce Dobkovice, sbírka Muzea města Ústí nad Labem, sbírka Archivu města Ústí nad Labem

Translate »